Suzume no Ki [The Sparrow's Tree]

Satô Yoshimi
Takahara-Shoten, 1932