Akai Hata [Red Flag]

Makimoto Kusurô
Kôgyoku-Dô-Shoten, 1930