Yume no Tamago [The Dream Egg]

Toyoshima Yoshio
Akai-Tori-Sha, 1927