Mittsu no Negai [The Three Wishes]

Osanai Kaoru
Idea-Shoin, 1925