Hitofusa no Budô [A Bunch of Grape]

Arishima Takeo
Sôbun-Kaku, 1922