Taiyô to Hanazono
[The Sun and the Flower Garden]


Akita Ujaku
Seika-Shoin, 1921