Umi no Yume Yama no Yume
[Dreams of the Sea and the Mountain]


Uno Kôji
Shûeikaku, 1920