Osanaki Mono ni [To the Young]

Shimazaki Tôson
Jitugyô-no-Nihon-Sha, 1917