Kosui no Onna [A Woman of the Lake]

Suzuki Miekichi
Shun'yô-Dô, 1916