Ningyô no Nozomi [The Hope of Dolls]

Nogami Yaeko
Jitsugyô-no-Nihon-sha, 1914