Yatsu no Yoru [Eight Nights]

Yosano Akiko
Jitsugyô-no-Nihon-Sha, 1914