Sarutobi Sasuke [Sarutobi Sasuke]

Sekka Sanjin
Tachikawa-Bunmei-Dô, 1913