Meguriai [Reunion]

Tokuda Shûsei
Jitsugyô-no-Nihon-Sha, 1913