Akai Fune [A Red Ship]

Ogawa Mimei
Kyôbun-dô Shoten, 1910