Koganemaru
[A Dog named Koganemaru]
@

Iwaya Sazanami Hakubun-Kan, 1891